Browse By

บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธาในกองทัพบกไทย

บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธาในกองทัพบกไทย️นั้น พันโทเสรี บุญชูวิทย์ได้เป็นผู้บันทึกเป็นหลักฐานยืนยันข้อมูลทุกอย่างไว้ถูกต้อง ให้สังเกตลายเซ็นต์ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในส่วนท้ายของบันทึกประวัติความเป็นมาโดยสังเขปเรื่องการโดดร่มแบบกระตุกเองในประเทศไทย

ครูฝึกกระโดดร่ม

ในส่วนนี้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการฝึกและศึกษาของนักเรียนโดดร่มแบบกระตุกเอง รวมทั้งเป็นการรวบรวมไว้เป็นข้อมูล ปรับปรุงใหม่ให้เป็นปัจจุบันโดย พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์ บุญชูวิทย์ เมื่อ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 …ในเอกสารต้นฉบับเรื่องการเริ่มมีการโดดร่มดิ่งพสุธาในกองทัพบกที่ พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์ บุญชูวิทย์ทำไว้ จะมีลายเซ็นต์ของพันโทเสรี บุญชูวิทย์ พลร่มรุ่น 4 ได้เป็นคนลงลายเซ็นต์ไว้แล้ว

กระโดดร่มไทย

และยังมีครูคนสำคัญอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นครูฝึกของการฝึกกระโดดร่มในครั้งแรกรอบนี้(ครูฝึกโดดร่มคนไทยคนแรกของกองทัพบก) ลงนามรับรองไว้ร่วมด้วย ท่านคือครูยงยุทธ ขจรวิทย์(ลายเซ็นต์บน) ได้เซ็นต์ชื่อรับรองไว้ด้วยในการฝึกกระโดดร่มเหิรเวหาหรือแบบกระตุกเองครั้งแรก

ฝึกกระโดดร่มเหินเวหา

การฝึกกระโดดร่มกระตุกเองหรือโดดร่มเหินเวหาในกองทัพบกไทยครั้งแรก

ประกาศกระโดดร่ม

สำหรับเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ของบันทึกนี้ ก็เพียงเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานให้ผู้เกี่ยวข้องและรุ่นหลังๆ หรือรุ่นลูก รุ่นหลาน รุ่นเหลน ฯลฯ ได้ทราบประวัติความเป็นมาของการโดดร่มเหินเวหาในกองทัพบก จากความเป็นจริงที่ถูกต้องโดยแน่ชัดเท่านั้น

ส่วนท่านใดจะนำไปประกอบบทความ สารคดี วิทยานิพนธ์ หรือการอื่นใดก็สุดแท้แต่ สำหรับการกระโดดร่มในส่วนที่มีขึ้นในกองทัพบกไทยสมัยแรกเริ่มนั้น ก็ควรจะได้ยึดถือหรือคำนึงถึงความเป็นมาโดยแท้จริง ดังกล่าวไว้ในบันทึกนี้ด้วย สวัสดีทหารพลร่ม(ThaiAirborne)

COMMENT