Browse By

พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์ บุญชูวิทย์ ตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร

พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์ บุญชูวิทย์ เมื่อครั้งเป็นผบ.ร้อย สกอ. ตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร (เป็นรูปเดียวที่ท่านแต่งอุปกรณ์โดดร่มด้วยร่มกลม MC 1-1B นอกนั้นการโดดร่มท่านจะแต่งร่มกีฬาทั้งนั้น)

ตำรวจพลร่ม

รูปของ พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์ บุญชูวิทย์ เมื่อครั้งเป็นผบ.ร้อย สกอ. ตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร

พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์ บุญชูวิทย์ สายเลือดผสมพลร่ม ระหว่างทหารพลร่มกับตำรวจพลร่ม พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์ บุญชูวิทย์ ตำรวจพลร่ม เป็นบุตรของพ.ท.เสรี บุญชูวิทย์ ทหารพลร่ม นี่เป็นที่มาของเลือดผสมนายตำรวจท่านนี้จะควบสองเหล่าเลยนะครับ

พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์ บุญชูวิทย์(ขวา) บุตร พันโทเสรี บุญชูวิทย์(ซ้าย)

พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์ บุญชูวิทย์(ขวา) บุตร พันโทเสรี บุญชูวิทย์(ซ้าย)

ประวัติของท่านไวทยวัฒน์ฯ จริงๆแล้ว ก็เป็นทหารพลร่มเก่านะ แต่เป็นทหารประจำการ สังกัด ร้อย ลว.ไกล ศสพ. เป็นคนแรก ตั้งแต่เมื่อเริ่มก่อตั้ง ร้อยลว.ไกล ครั้งแรก/หน่วยแรก ในศูนย์สงครามพิเศษ(ศสพ.) หน่วยขึ้นตรงของทบ.

หน้ากองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ

กำลังพลแม่บ้าน ศูนย์สงครามพิเศษ ลพบุรีและผู้ร่วมงาน ถ่ายรูปหน้ากองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ปัจจุบันเป็นกองวิทยาการ

…ซึ่ง ร้อย ลว.ไกล ศสพ. เป็นกองร้อยต้นแบบ ก่อนที่จะมีร้อย ลว.ไกล ไปสังกัดแต่ละกองทัพภาค 1-4 อีก 4 กองร้อย จนกระทั่งปัจจุบัน มีทุกกองพลๆ ละ 1 กองร้อย ช่วงที่ผม(พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์) อยู่ร้อย ลว.ไกล นั้น มี พ.ต.เทียนชัย พันธ์ชูจิตร เป็น ผบ.ร้อย ลาดตระเวนระยะไกล สายเลือดของท่านไวทยวัฒน์ฯ ก็เลยผสมกันระหว่างพลร่มตำรวจกับพลร่มทหาร ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่ได้เล่ามา

Cr. พ.ต.อ.ไวทยวัฒน์ บุญชูวิทย์

COMMENT