Browse By

ร้อยตรีบัวขาว บัญชาเมฆ ตอนนั้นกับตอนนี้ 2019

บัวขาว บัญชาเมฆ ได้ประดับยศสิบตรีเมื่อปี 2015(พ.ศ. 2558) ตอนนั้นอายุ 33 ปี ได้รับราชการในกองทัพบกเป็นเวลา 4 ปี จนกระทั่งต้นปี 2562 จึงได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ขอแสดงความยินดีด้วยกับว่าที่ ร้อยตรีบัวขาว บัญชาเมฆ เปลี่ยนผ่าน 2562

บัวขาว

การปฏิบัติภารกิจให้กับกองทัพบกของบัวขาว ผู้บังคับบัญชาได้เห็นผลงานในหลายๆ ด้าน เช่น งานด้านกีฬาชกมวยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับกองทัพบกในงานชกมวยทหารโลก ปี 2019

มวยทหารโลก

พรีเซนเตอร์ให้กับกองทัพบกในงานชกมวยทหารโลก ปี 2019

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม กิจกรรมที่สำคัญคือ สิบตรีสมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว) ในขณะนั้น ได้ถวายงานในห้วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ในปี 2017 ที่ผ่านมา

บัวขาวถวายงานในห้วงงานพระราชพิธี

สิบตรีสมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว) ถวายงานในห้วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ในปี 2017 ที่ผ่านมา

จากผลการปฏิบัติงานของบัวขาว(สมบัติ บัญชาเมฆ) ตั้งแต่ติดยศนายสิบเป็นจ่า วาระได้อายุราชการครบ จึงเลื่อนฐานะจากนายสิบเป็นนายทหารให้แก่บัวขาว โดยก่อนจะประดับยศ ร.ต. ได้ระหว่างนั้นจะต้องติดหูกะทะ และเข้ารับการอบรมนายทหารก่อน

บัวขาวก่อนเข้ารับราชการทหาร

บัวขาวก่อนเข้ารับราชการทหาร

ร้อยตรีสมบัติ บัญชาเมฆ เข้ารับการอบรมนายทหารชั้นประทวนที่ได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรในรุ่นที่ 46 โดยฝึกเป็นรุ่นร่วมกับนายทหารที่ได้เลื่อนฐานะในวาระนี้ทั่วทั้งกองทัพบก สำหรับการเข้ารับอบรมใช้เวลาในการฝึกฝนราว 1 เดือน

บัวขาวฝึก

สำหรับเนื้อหาการฝึกมีด้านวิชาการทหารและการฝึกทางยุทธวิธีมาแบบจัดเต็ม …ดูตามสภาพว่าที่ร้อยตรีบัวขาวฯ ฝึกหนักขนาดไหน? ก่อนที่จะได้เป็นนายทหารสอยดาวมาร้อยบ่า เป็นผู้หมวดแห่งกองทัพบก ทำหน้าที่เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนต่อไป

ประวัติบัวขาว บัญชาเมฆ : Cpl. Sombat Banchamek From 6 To 36 Years Old

COMMENT