Browse By

All posts by Thai Airborne

ใบแดงที่เขาเล่า ไม่เท่าสัมผัสเอง ลองมาเป็นดู แล้วจะรู้

ใบแดงที่เขาเล่า ไม่เท่าสัมผัสเอง ลองมาเป็นดู แล้วจะรู้ ใบแดงใกล้ทำงาน ขอเวลาทำใจแปป ไม่มีใครที่เข้าใจความรู้สึกนี้