Browse By

ประวิตร วงษ์สุวรรณ บิ๊กป้อม VS. บิ๊กตู่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำเนิดนายร้อย จปร.

กำเนิดนักเรียนเหล่า นายร้อย จปร. รั้วแดงกำแพงเหลือง
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นตท.6 จบเตรียมทหารก็ขึ้นเหล่าโรงเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 17 สำหรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นตท.12 เช่นกันตามกันไปเรียนต่อที่โรงเรียนเหล่าทหารบกในรุ่นที่ 23 แต่ไม่ทันเห็นฝุ่นกันกับบิ๊กป้อม ซึ่งได้จบไปก่อนที่บิ๊กตู่จะขึ้นเหล่า 2 ปี

ประวัติพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีต ผบ.ทบ.

สำหรับหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยสมัยก่อนโน้น ยังคงใช้การวัดผลเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ ต่อมาเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบหน่วยกิตแทนในการตัดสินได้เสียสอบได้หรือสอบตก โดยระเบียบได้กำหนดไว้อย่างเข้มข้นว่าคะแนนรวมจะต้องได้มากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป สำหรับคะแนนในแต่ละหมวดวิชานั้นก็ต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 เช่นเดียวกัน ตกหมวดวิชาใดและไม่ว่าคะแนนรวมจะทำได้สูงยอดเยี่ยมเทียมฟ้าเพียงใดก็ตาม ระเบียบจะกำหนดว่าให้นักเรียนผู้นั้นจงอยู่ซ้ำชั้นเสียอีกปีหนึ่งซะดีๆ ถ้าซ้ำสองปีซ้อนก็ออกไปเลย

บิ๊กป้อม บิ๊กตู่

บิ๊กป้อม กับบิ๊กตู่ กำเนิดนักเรียนเหล่า นายร้อย จปร. รั้วแดงกำแพงเหลือง

ในเรื่องการฝึกของนักเรียนนายร้อยแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.หลักสงคราม 2.การฝึกวิชาทหาร และ 3.การฝึกภาคสนาม อย่างที่หนึ่ง ว่าด้วยการสงคราม หลักการรบทั้งหลายเหล่ อันนี้นักเรียนจะเรียนในห้องเรียน ฝั่ง กศ. คำเต็มคือ ฝั่งกองการศึกษา หน้ากระทรวงศึกษาธิการไงล่ะครับ เช้าเดินแถวไป ตอนบ่ายเดินแถวกลับมาที่ฝั่งกรมนักเรียนฯ

การฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อย

การฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อย เดินแถวไปกลับและการรับประทานอาหาร

อย่างที่สองเกี่ยวกับการฝึก ได้แก่ การฝึกในโรงเรียน มีการฝึกแถวชิด คือ ซ้ายหัน ขวาหัน การฝึกท่าบุคคลต่างๆ การฝึกในโรงเรียนกระทำกันทั้งปี ระหว่างภาคการศึกษา อย่างที่สามการฝึกภาคสนาม โรงเรียนนายร้อยจะพานักเรียนทุกชั้นปีไปฝึกภาคสนามตามที่ตั้งสนามฝึกในต่างจังหวัด มีการหมุนเวียนการฝึกไปตามศูนย์การทหารต่างๆ

ประวัติพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ บิ๊กป้อม อดีต ผบ.ทบ.

หลังจากจบการฝึกภาคสนามแล้ว นักเรียนนายร้อยก็จะได้เลื่อนชั้นปี บางคนก็ไม่ได้เลื่อนชั้นต้องเรียนซ้ำชั้นเพราะเรียนไม่ผ่าน สำหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ก็จะจบการศึกษาในชั้นสูงสุด เป็นว่าที่ร้อยตรีเลือกที่ลงตามคะแนนเรียงตามลำดับ ในส่วน นนร.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กับนนร.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในชั้นปีที่ 5 ได้เลือกที่ลงในหน่วยกรมทหารราบที่ 21 รอ. ด้วยกันทั้งคู่ กำเนิดสายบูรพาพยัคฆ์ 3 ป. ก็ว่ากันไปตามชะตาชีวิตฟ้าลิขิตให้เป็นต่อไป

บิ๊กป้อม บิ๊กตู่ กำเนิดสายบูรพาพยัคฆ์

บิ๊กป้อม บิ๊กตู่ กำเนิดสายบูรพาพยัคฆ์ ได้เลือกที่ลงในหน่วยกรมทหารราบที่ 21 รอ. ด้วยกันทั้งคู่

COMMENT