Browse By

ฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐ ภาคสนาม(FTX) Cobra Gold 2020

การฝึกภาคสนาม Cobra Gold 2020 (Field Training Exercise : FTX) ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 6 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย การฝึกแลกเปลี่ยน (CTX) และการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) ณ พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3

Cobra Gold 20

การฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐ ภาคสนาม(FTX) Cobra Gold 20 การฝึก ปบค. 105 มม. ณ สนามฝึก ศฝยว.ทภ.3

Cobra Gold 20

อาวุธยิงสนับสนุน ปบค. 105 มม. ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด 105 มม. เป็นปืนใหญ่ลากจูงที่มีน้ำหนักเบา อยู่ในส่วนยิง สนับสนุนหน่วยดำเนินกลยุทธ์ ด้วยอำนาจการยิงอย่างใกล้ชิด มีความต่อเนื่อง แม่นยำและทันเวลา ต่อกำลังฝ่ายข้าศึก

ฝึก Cobra Gold 20

การฝึกร่วม/ผสมไทย-สหรัฐ รหัส Cobra Gold 20 เรื่อง การยิงปืน( ปืนเล็กยาวทาโวร์, ปืนเล็กยาว M4 ) และ การปฐมพยาบาล ณ สนามฝึก ศฝยว.ทภ.3

ฝึกร่วม Cobra Gold 20

กำลังพลทหารทุกนายจะมีอาวุธประจำกายติดตัวทุกคน ในยามสงครามปืนหรืออาวุธติดตัวเปรียบกับเพื่อนคู่ชีวิตของทหารผู้นั้น จะต้องนำติดตัวไว้ข้างกายไปตลอด

ฝึกผสม Cobra Gold 20

การฝึกการใช้อาวุธเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับกำลังพล และสร้างความชำนาญในการใช้อาวุธประจำกายของตนเอง เริ่มตั้งแต่การฝึกขั้นพื้นฐาน เช่น วิชาอาวุธศึกษา, การถอดประกอบ, การฝึกยิงปืน เป็นต้น

Cobra Gold 2020

สำหรับการฝึกรหัส Cobra Gold 20 เฟสภาคสนาม (FTX) จะทำการฝึกในห้วง 24 ก.พ. – 6 มี.ค. 63 ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย รับผิดชอบโดย พล.ม.1

ฝึก Cobra Gold 2020

COMMENT