Browse By

ฝึกร่วมผสมไทย-สหรัฐ รหัสคอบร้าโกลด์ – Cobra Gold 2020

การฝึกคอบร้าโกลด์ ไทย-สหรัฐ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ปัจจุบันเป็นปีที่ 39 เป็นวงรอบการฝึกแบบ Heavy Year โดยเป็นการนำแผนจากปีที่ผ่านมา Light Year มาปฏิบัติ มุ่งเน้นการปฏิบัติของ ผบ. และ ฝสธ. ใน บก.กกล.ร่วมผสมนานาชาติ ใช้ระบบจำลองยุทธ์เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผล

ฝึกคอบร้าโกลด์

…ในปี 2563 การฝึกCobra Gold 2020 ทภ.3(กองทัพภาคที่ 3) เป็นหน่วยหลักใน บก.กกล.ผสมนานาชาติ มีประเทศเข้าร่วมการฝึก จำนวน 29 ประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

ฝึกคอบร้าโกลด์ 2020

ฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 มีประเทศเข้าร่วมการฝึก จำนวน 29 ประเทศ

1. ประเทศเข้าร่วมการฝึกหลัก จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย, สหรัฐฯ, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย, สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย
2. ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 ประเทศ ได้แก่ จีน และอินเดีย
3. ประเทศในโครงการเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ จำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย, บังกลาเทศ, แคนาดา, ฝรั่งเศส, อังกฤษ, มองโกเลีย, เนปาล, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์ และฟิจิ
4. ประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึก จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน, กัมพูชา, ลาว, เมียนมา, ปากีสถาน, อิสราเอล, เยอรมนี, สวีเดน, เวียดนาม และสวิตเซอร์แลนด์

Cobra Gold 2020

สำหรับกำหนดการสำคัญ การฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 จะกระทำพิธีเปิด ในวันที่ 25 ก.พ. 63 เวลา 1000 ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก

พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์

พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 จะจัดในวันที่ 25 ก.พ. 63 ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก

COMMENT