Browse By

ฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐ Cobra Gold 20 ภาคสนาม FTX

ฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐ รหัส Cobra Gold 20 การฝึกภาคสนาม(FTX – Field Training Exercise) การฝึกภาคสนาม(FTX) Cobra Gold 20 มี 2 เฟส ได้แก่ 1.การฝึกแลกเปลี่ยน(CTX) จะมีการฝึกห้วง 26 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 และ 2.การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง(CALFEX) ใน 6 มี.ค. 63

Cobra Gold 20

การฝึกเรื่อง การยิงปืน( ปลย.ทาโวร์, ปลย.M4 ) และการใช้อาวุธ

Cobra Gold 20

ตามที่กล่าวไปแล้ว การฝึกยิงปืนเป็นเพียงหัวข้อย่อยในการฝึกแลกเปลี่ยน(CTX) ซึ่งมี 14 เรื่องการฝึก ได้แก่ การยิงปืนในสนามระยะ 25 ม., การยิงปืนในสนาม ระยะ 200 ม., ทักษะการยิงปืนพลแม่นปืน, การฝึก ป., การฝึกของ มว.ลว., การดำเนินกลยุทธ์ในระดับ มว. และการรักษาพยาบาลในสนาม เป็นต้น

การฝึกปฐมพยาบาล ณ สนามฝึก ศฝยว.ทภ.3

Cobra Gold 2020

การฝึกแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ระหว่าง ปบค.95 ขนาด 105 มม. M101A1 และ ปบค.49 ขนาด 105 มม. M119

ฝึก Cobra Gold 20

กำลังร้อย.ป.สนาม(ป.4 พัน.104) เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม(FTX)

ฝึก Cobra Gold 2020

จบเฟสการฝึกแลกเปลี่ยน(CTX) Cobra Gold 20 แล้วก็ต่อด้วยเฟสการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง(CALFEX) โดยกำลัง ทบ.ไทย และ ทบ.สหรัฐฯ เป็นกำลังหลัก มีอากาศยานและกำลังเพิ่มเติมจากมิตรประเทศกระโดดร่มมิตรภาพ ในวันที่ 6 มี.ค. 63

ฝึก Cobra Gold 2020

COMMENT