Browse By

วันรบพิเศษ ครบรอบก่อตั้งศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ปี พ.ศ. 2509 กองทัพบกได้จัดตั้ง “ศูนย์สงครามพิเศษ” ขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 319/09 ลง 24 ก.พ. 09 โดยโอนกองรบพิเศษ(พลร่ม) กองพันส่งอากาศที่ 1 และกองร้อยพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ(ซึ่งหน่วยนี้เดิมขึ้นอยู่กับกรมพลาธิการทหารบก) เข้าเป็นหน่วยขึ้นตรง

หน้ากองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ

กำลังพลแม่บ้าน ศูนย์สงครามพิเศษ ลพบุรีและผู้ร่วมงาน ถ่ายรูปหน้ากองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ปัจจุบันเป็นกองวิทยาการ

แล้วเข้าที่ตั้งแทน ศูนย์การทหารราบ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และพร้อมกันนั้นศูนย์การทหารราบก็ย้ายไปเข้าที่ตั้งใหม่ ณ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึงปัจจุบันนี้

ศูนย์สงครามพิเศษ

กองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ หลังใหม่ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี

24 กุมภาพันธ์ วันรบพิเศษ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น มอบโอวาทเนื่องในวันรบพิเศษ ปี 2561

เพื่อนนักรบพิเศษสุดที่รักทุกท่าน นี่ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่ ในบรรยากาศของความรู้สึกอบอุ่น รู้สึกมีความสุข มีความผูกพันธ์ที่เรามีต่อกันมา ผมเองอยู่ที่นี่ก็ประมาณ 30 กว่าปี มีความรู้สึกที่ดีกับหน่วยรบพิเศษโดยตลอด

วันรบพิเศษ

วันรบพิเศษ ปี 2561 พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในขณะนั้นมาเป็นประธาน

วันรบพิเศษ

อดีตผู้บังคับบัญชาและแขกผู้ทรงเกียรติที่มาร่วมงานวันรบพิเศษ

วันนี้ก็เป็นวันรบพิเศษ ประการแรกผมก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนนักรบพิเศษทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันนี้ ถือเป็นประกาศนียบัตรแห่งความสำเร็จในชีวิตรับราชการ เป็นความก้าวหน้า เป็นสิ่งที่จารึกไว้ในความทรงจำของผู้บังคับบัญชา

วันรบพิเศษ 2018

ในแต่ละปีเราจะมีผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในลักษณะนี้ประมาณ 15 คน จากจำนวน 4000 คน ถึง 5000 คน ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจและขอให้รักษาคุณงามความดีเหล่านี้ไว้ตลอดไป

วันรบพิเศษ

การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยรบพิเศษในวันรบพิเศษ

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. VS พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท อดีต ผบ.ทบ. เปลี่ยนผ่านปี 2018

COMMENT