Browse By

Tag Archives: สนามฝึกบ้านด่านลานหอย

รถถังหลัก M1A1 ABRAMS สีทะเลทราย

สนามฝึกภาคสนาม บ้านจันทเขลม บ้านด่านลานหอย Cobra Gold 2019

ทหารอเมริกันกับทหารเรือไทยร่วมกันพัฒนาสภาพพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามฝึก ทร. บ.จันทเขลม Camp Ban Chan Khlem เพื่อเตรียมการฝึกร่วม/ผสมไทยสหรัฐ

เคลื่อนย้ายกำลังและยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่การฝึก Cobra Gold 19

มาถึงแล้ว การเคลื่ยนย้ายกำลัง และยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่การฝึก พื้นที่สนามฝึก ทภ.3 อ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย