Browse By

การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch 19-3

มาถึงแล้วขบวนสัมภาระทั้งคนและของ ทหารอเมริกันส่วนล่วงหน้า การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch(BT) 19-3 ได้เดินทางมาถึงค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า สัตหีบ ด้วยรถบรรทุกพ่วง คนของพร้อมอุปกรณ์การฝึก อาวุธยุทโธปกรณ์ สัมภาระ เพื่อเตรียมการฝึกก่อนวันจริง ในวันที่ 28 เม.ย.62 วันรวมพล และทำพิธีเปิดการฝึกในวันที่ 30 เม.ย. 2562 นี้

ขบวนรถสัมภาระเดินทางมาถึงค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า

ขบวนรถสัมภาระเดินทางมาถึงค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า

ขบวนรถสิ่งของ การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch

ขบวนรถสิ่งของ การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch

การเดินทางมาถึงของส่วนล่วงหน้า มาด้วยเครื่องบินลำเลียงโหลดบรรทุกคนของจากโอกินาวา มาลงสนามบินอู่ตะเภา เมื่อวันก่อน จากนั้นได้ทำการเคลื่อนย้ายขบวนสัมภาระที่ใช้ในการฝึกเข้าพื้นที่การฝึกในค่ายฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อเตรียมการฝึกต่อไป

คนและของ ทหารอเมริกันส่วนล่วงหน้า การฝึก Balance Torch

คนและของ ทหารอเมริกันส่วนล่วงหน้า การฝึก Balance Torch

ขนของไปฝึกซ้อม Balance Torch ก่อนวันเปิดการฝึก

ขนของไปฝึกซ้อม Balance Torch ก่อนวันเปิดการฝึก

เปิดแล้ว การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ️ รหัส บารานทรอช 19-3 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562

Opening Ceremony Balance Torch 19-3, 30th April 2019.

พิธีเปิดการฝึกร่วมไทยสหรัฐ รหัสบารานทรอช 19-3

พิธีเปิดการฝึกร่วมไทยสหรัฐ รหัสบารานทรอช 19-3

การฝึกการปฎิบัติการพิเศษ ในครั้งนี้เป็นการฝึกประจำปี ระหว่างหน่วยรบพิเศษไทย-สหรัฐ โดยครั้งที่แล้วฝึกที่ จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ฝึกที่ จังหวัดชลบุรี

ในการจัดกำลังพลเข้ารับการฝึก ประกอบกำลังจาก หน่วยรบพิเศษ ทบ. โดย พัน.ปพ. รอ. ในส่วน ทร. จัดจากหน่วยรบพิเศษ กองเรือยุทธการ หรือซีล(มนุษย์กบ) combine ทีมรบพิเศษไทย

ฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐ Balance Torch

ฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐ Balance Torch

สำหรับทหารอเมริกัน จัดกำลังพลที่ประจำการในภาคพื้นอินโดแปซิฟิก ประกอบกำลังจากหน่วยรบพิเศษ(Green Beret) และทหารราบ(Airborne)

การฝึกจะเน้นในเรื่องการปฏิบัติการพิเศษ ภารกิจหลักของหน่วยรบพิเศษ เช่น การปฏิบัติทางยุทธวิธี SR(ลาดตระเวนพิเศษ) DA(การปฏิบัติการโดยตรง), การแทรกซึม ทางน้ำ ทางอากาศ เป็นต้น

วันซักซ้อม การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ BT 19-3

วันซักซ้อม การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ BT 19-3

การฝึกครั้งนี้ได้ทั้งประสบการณ์และความรู้ ขอให้ใช้ประโยชน์ในการฝึก แลกเปลี่ยนความรู้กันได้เต็มที่ ทั้งทางทหาร ด้านภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกทั้งไทย สหรัฐ ทหารบก ทหารเรือต่างเหล่า แล้วนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้หรือถ่ายทอดในหน่วยให้เพื่อนทหารต่อไป

COMMENT