Browse By

54 ปี ศูนย์สงครามพิเศษ วันครบรอบก่อตั้ง ศสพ. นสศ.

25 มกราคม วันครบรอบ 54 ปี ศูนย์สงครามพิเศษ – 54th Anniversary of Special Warfare Center Headquarter.

ศูนย์สงครามพิเศษ

เมื่อ 25 มกราคม 2495 อันเป็นวันกองทัพบก หน่วยทหารพลร่มจากกรมจเรทหารราบจำนวนหนึ่ง ได้มีโอกาสกระโดดร่มให้ประชาชนต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 

ในการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพบกที่สนามราชตฤณมัยสมาคมพระนคร นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการกระโดดร่มลงปฏิบัติการในสภาพของหน่วยทหาร

ในปีนี้เองกรมจเรทหารราบได้รับการปรับปรุงเป็นกรมทหารราบ มี พล.ต.ศิริ สวามิวัศดิ์ เป็นเจ้ากรมทหารราบ ได้จัดตั้งกองโรงเรียนการรบพิเศษขึ้น จัดเป็นโครงของหน่วยกองพันพลร่ม และเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกหลักสูตรการรบพิเศษอื่นๆของทหารราบด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 กองทัพบกได้จัดตั้ง “ศูนย์สงครามพิเศษ” ขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ ) ที่ 319/09 ลง 24 ก.พ. 09 โดยโอนกองรบพิเศษ ( พลร่ม ) กองพันส่งอากาศที่ 1 และกองร้อยพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ( ซึ่งหน่วยนี้เดิมขึ้นอยู่กับกรมพลาธิการทหารบก ) เข้าเป็นหน่วยขึ้นตรง

…แล้วเข้าที่ตั้งแทน ศูนย์การทหารราบ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และพร้อมกันนั้นศูนย์การทหารราบก็ย้ายไปเข้าที่ตั้งใหม่ ณ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึงปัจจุบันนี้

งานเลี้ยงตอนเย็น ในวันครบรอบก่อตั้งศูนย์สงครามพิเศษ

Cr. ประวัติความเป็นมาของหน่วยทหารพลร่ม ผู้บันทึก พันโทเสรี บุญชูวิทย์ นายทหารนอกราชการสังกัดศูนย์สงครามพิเศษ รวบรวมและเรียบเรียง เพื่อเป็นอนุสรณ์ นักเรียนทหารร่มและการรบพิเศษรุ่น 4 ในโอกาสครบรอบ 30 ปี

COMMENT