Browse By

ว่าที่ ร้อยตรีบัวขาว บัญชาเมฆ จากนายสิบสู่นายร้อย ปี 2562

บัวขาว บัญชาเมฆ หรือว่าที่ ร้อยตรีสมบัติ บัญชาเมฆ ได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศร้อยตรี เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกองทัพบก อย่างเสียสละและทุ่มเทในระหว่างที่รับราชการทหาร

ร้อยตรีบัวขาว บัญชาเมฆ เปลี่ยนผ่านนายสิบสู่นายร้อย ปี 2562

ร้อยตรีบัวขาว

ผู้บังคับบัญชาได้เห็นผลงานในหลายๆ ด้าน เช่น งานด้านกีฬา การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม จึงเลื่อนฐานะจากนายสิบเป็นนายทหารให้แก่บัวขาว ….ก่อนจะประดับยศ ร.ต. ได้ระหว่างนั้นจะต้องติดหูกะทะ และเข้ารับการอบรมนายทหารก่อน

บัวขาวก่อนเข้ารับราชการทหาร

บัวขาวก่อนเข้ารับราชการทหาร

โดยจ่าสิบเอกสมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว) ในขณะนั้นได้เข้ารับอบรมนายทหารชั้นประทวนที่ได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ในรุ่นที่ 46 และเข้าร่วมฝึกตามวงรอบประจำปีของกองบัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง หน่วยนี้เป็นต้นสังกัดเดิมของบัวขาว ใช้เวลาในการฝึกอบรมประมาณ 1 เดือน ณ ค่ายธนะรัชต์ ศูนย์การทหารราบ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

บัวขาวอบรมนายทหารชั้นสัญญาบัตร

ว่าที่ ร้อยตรีบัวขาว บัญชาเมฆ จากนายสิบสู่นายร้อย ปี 2562

ประวัติบัวขาว บัญชาเมฆ ก่อนที่จะได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหาร ได้รับราชการในสังกัดกองทัพบกตั้งแต่ ปี 2014 แรกเข้าอายุ 32 ปี ได้บรรจุเข้ามารับราชการเป็นกำลังพลประเภท Private First class เทียบเท่าสิบตรี กองประจำการ

บัวขาวถวายงานในห้วงงานพระราชพิธี

สิบตรีสมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว) ถวายงานในห้วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ในปี 2017 ที่ผ่านมา

สิบตรีสมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว) เข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ มว.บร.ร้อย.บร.กบร.รร.กสร.ศสร.นรด. ตำแหน่งจะยาวไปไหม มีคำเต็มว่า รองผู้บังคับหมู่บริการ หมวดบริการ กองร้อยบริการ กองบริการ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินเเดน

ประวัติบัวขาว บัญชาเมฆ : Cpl. Sombat Banchamek From 6 To 36 Years Old

สำหรับการติดยศแรกเข้าก็ยังติดไม่ได้เช่นกับนายทหารร้อยตรีในปัจจุบัน จะต้องเข้ารับการอบรมนายสิบชั้นต้นเสียก่อน ระหว่างการอบรมให้ติดยศหูกะทะ รอให้ครบวาระถึงจะได้ติดยศสิบตรี ในขณะนั้นรอไม่เกิน 1 ปี บัวขาวก็ได้ประดับยศสิบตรีเมื่อปี 2015(พ.ศ. 2558) ตอนนั้นอายุ 33 ปี ได้รับราชการในกองทัพบกเป็นเวลา 4 ปี จนกระทั่งต้นปี 2562 จึงได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ขอแสดงความยินดีด้วยกับว่าที่ ร้อยตรีบัวขาว บัญชาเมฆ เปลี่ยนผ่าน 2562

COMMENT