Browse By

เตรียมการฝึกร่วมผสมไทย – สหรัฐ คอบร้าโกลด์ 20

เมื่อ 10 – 11 ธ.ค.62 ที่ผ่านมา ทีมสำรวจส่วนล่วงหน้า จัสแมกไทย ร่วมกับฝ่ายสหรัฐฯ เข้าสำรวจพื้นที่สนามฝึกเพื่อรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงสนามฝึก เพื่อสนับสนุนการฝึกคอบร้าโกลด์ 20

การสำรวจก่อนการฝึกในครั้งนี้ เป็นแผนเตรียมการฝึกก่อนฝึกจริง ในการหาข้อมูลพื้นที่สนามฝึกนำไปประชุมวางแผนร่วมระหว่างฝ่ายไทยฯ กับฝ่ายสหรัฐฯ อีกครั้งหนึ่ง

cobra gold 2020

พื้นที่สนามฝึก ซึ่งทางฝ่ายสหรัฐร่วมกับจัสแมกไทย และกอฝ.คอบร้าโกลด์ 20 เข้าทำการตรวจภูมิประเทศในครั้งนี้ มี 2 สนามฝึก ได้แก่ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ใน 10 ธ.ค.62 และพื้นที่ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ทบ. ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เข้าสำรวจใน 11 ธ.ค.62 ที่ผ่านมา

CG 20

การฝึกร่วมผสม Cobra Gold 20 เฟสการฝึกภาคสนาม(FTX) จะจัดการฝึกในห้วง 24 ก.พ. – 6 มี.ค.63 ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย หน่วยที่รับผิดชอบการจัดการฝึกคือ พล.ม.1

สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 อ.บ้านด่านลานหอย

สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 อ.บ้านด่านลานหอย

สำหรับการฝึกภาคสนามในเฟส การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) จะจัดการฝึกในห้วงวันที่ 6 มี.ค.63 โดยกำลัง ทบ.ไทย และ ทบ.สหรัฐฯ เป็นกำลังหลัก มีอากาศยานและกำลังเพิ่มเติมจากมิตรประเทศกระโดดร่มมิตรภาพ

สำรวจพื้นที่การฝึกเนินคนดู สนามฝึกกองทัพเรือ

สำรวจพื้นที่การฝึกเนินคนดู สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม

ในการเข้าสำรวจพื้นที่สนามฝึกของส่วนล่วงหน้า จัสแมกไทย ร่วมกับฝ่ายสหรัฐฯ และกอฝ.คอบร้าโกลด์ 20 ในครั้งนี้ เป็นการตรวจภูมิประเทศครั้งสุดท้าย เพื่อทำข้อมูลในการวางแผนการฝึกและนำเสนอในที่ประชุมเตรียมการฝึกคอบร้าโกลด์ 20 ต่อไป แล้วพบกันในปีหน้า CG 20 ปีแห่ง Heavy year การฝึกร่วมผสมไทย – สหรัฐ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ติดตามกันด้วยนะครับ

ป้ายเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์

พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 วันที่ 12 ก.พ.62 ลานอเนกประสงค์ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

COMMENT