Browse By

ฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐ Cobra Gold 2020 โครงการช่วยเหลือประชาชน

การฝึกร่วมผสมไทย-สหรัฐ รหัสคอบร้าโกลด์ 2020 ในปีนี้เฟสแรกได้เริ่มแล้ว โครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA – Humanitarian Civic Assistance) โดยทำการฝึกในห้วง 2 ก.พ. – 5 มี.ค. 63 ในพื้นที่ ทภ.3

กิจกรรมหลักโครงการ HCA ได้แก่ งานทางการช่าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในโรงเรียน 7 Site งานสร้าง, การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย(HADR – X) คล้ายๆการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ(CPX)หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แต่ในศัพท์เฉพาะที่แปลมาเป็นการฝึก การแก้ปัญหาบนโต๊ะ(Table Top Exercise : TTX) และกิจกรรมสุดท้ายในโครงการ HCA คือ การช่วยเหลือทางการแพทย์ (MEDCAP)

แผนงานทางการช่าง โครงการ HCA กำลังพลประกอบกำลังจากมิตรประเทศจะร่วมดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ เพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชนที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1) Site 4 (VIP) รร.บ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จว.พ.ล. รับผิดชอบ โดย นพค.34 20 นาย, สหรัฐฯ 21 นาย และสิงค์โปร์ 5 นาย รวม 46 นาย

2) Site 5 รร.บ้านวังไทร ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จว.ส.ท. รับผิดชอบโดย พล.พัฒนา 3 20 นาย, สหรัฐฯ 21 นาย และญี่ปุ่น 5 นาย รวม 46 นาย

3) Site 6 รร.วัดดงข่อย ต.วังพิกุล อ.วังทอง. จว.พ.ล. รับผิดชอบโดย ทอ. 20 นาย, สหรัฐฯ 21 นาย และจีน 5 นาย รวม 46 นาย

4) Site 7 รร.บ้านคลองไผ่งาม ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จว.ส.ท. รับผิดชอบโดย ช.พัน.4 พล.ร.4 8 นาย และ สหรัฐฯ 9 นาย รวม 17 นาย

พิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ รร.วัดดงข่อย ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (HADR – X) การฝึก การแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Table Top  Exercise : TTX) ห้วง 24 – 27 ก.พ. 63 ณ โรงแรมแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จว.พ.ล.

1) เรื่องที่ทำการฝึก

– ห้วง 24 – 25 ก.พ. 63 บรรยายภาควิชาการและการฝึกเกี่ยวกับกลไกการตอบโต้ภัยพิบัติ ในกรณีที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติ

– ห้วง 26 – 27 ก.พ. 63 บรรยายภาควิชาการและการฝึกเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง

ฝึกคอบร้าโกลด์ 2020

ฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 มีประเทศเข้าร่วมการฝึก จำนวน 29 ประเทศ

2) ผู้เข้าร่วมการฝึก 100 นาย ประกอบด้วย ไทย 40 นาย (ทภ.3 จำนวน 10 นาย), สหรัฐฯ 20 นาย, เกาหลีใต้ 2 นาย, ญี่ปุ่น 2 นาย, อินเดีย 6 นาย, สิงค์โปร์ 3 นาย, มาเลเซีย 6 นาย, จีน 4 นาย, อินโดนิเซีย 4 นาย และผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคมนานาชาติ 8 นาย กกร.ทภ.3 จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกจาก มทบ., ปภ.จังหวัด, มูลนิธิฯ ในพื้นที่

การช่วยเหลือทางการแพทย์ (MEDCAP) โดยชุดแพทย์ให้บริการด้านการแพทย์พื้นฐานใน 4 โครงการก่อสร้าง ชุมชนสัมพันธ์ (COMREL)โดยชุดอนุศาสน์ฝ่ายไทย และฝ่ายสหรัฐ ใน 4 พื้นที่โครงการก่อสร้าง พื้นที่การฝึก และโรงเรียนที่ไม่ได้รับเลือกอีก 4 โรงเรียน

การฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐ รหัสคอบร้าโกลด์ 2020 ในเฟสโครงการช่วยเหลือประชาชน(HCA) มี 3 กิจกรรมหลัก รายละเอียดตามที่ได้กล่าวไปแล้วครับ สำหรับกิจกรรมเสริมก็มีสอดแทรกเข้ามาในแต่ละส่วนการฝึกตามสถานการณ์ในพื้นที่และการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เช่น การร่วมกิจกรรมกับชาวบ้าน งานบุญข้าวจี่ เป็นต้น ซึ่งได้รับการต้อนรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

COMMENT