Browse By

เตรียมตัวให้พร้อมชายไทย รับส่งทหาร ผลัด64 เข้าหน่วย

เตรียมตัวให้พร้อมชายไทย รับส่งทหาร ผลัด64 เข้าหน่วย แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในห้วงการส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ วันส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย ตั้งแต่ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

กำหนดจัดกิจกรรมฯ ตั้งแต่พื้นที่แรกของการดำเนินการส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย โดยมีการดำเนินการที่สำคัญดังนี้

ที่ว่าการอำเภอ/ศาลากลางจังหวัด จัดสถานที่พักคอยให้กับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ โดยกำหนดสถานที่ให้เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก และกำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามคำแนะนำของ สธ. อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย, การบริการแอลกอฮอล์เจล, การจัดที่นั่งในลักษณะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น

แนะนำขั้นตอนการส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย ให้ทหารใหม่และครอบครัว/ญาติทหารใหม่ได้รับทราบ ตั้งแต่การมารายงานตัวที่ตำบลนัดหมาย (ที่ว่าการอำเภอ) จนเข้ารายงานตัวที่หน่วยรับการบรรจุ รวมทั้งชี้แจงสิทธิที่ทหารกองประจำการจะได้รับระหว่างการรับ – ส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย

ให้ มทบ. ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดยานพาหนะมารับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ที่มีความประสงค์เดินทางไป มทบ. เพื่อสังเกตการณ์การแบ่งสรรทหารกองประจำการเข้าหน่วย

โดยกำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามคำแนะนำของ สธ. อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย, การบริการแอลกอฮอล์เจล เป็นต้น

COMMENT