Browse By

ทหารผลัด 1/64 เข้าหน่วย ทำอย่างไร

ทหารผลัด 1/64 เข้าหน่วย ทำอย่างไร การเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/2564 เข้าหน่วย มีขั้นตอนการรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ และแนวทางการดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการรายงานตัวของทหารกองเกิน การเคลื่อนย้ายกำลังพล การปฏิบัติในการรับตัวเข้าหน่วย และการจัดสถานที่กักตัว 14 วัน

การรับทหารกองเกินเข้าประจำการ ผลัดที่ 1/2564 ของส่วนต่าง ๆ มีดังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 387 นาย, กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 545 นาย, กองทัพบก จำนวน 35,916 นาย ซึ่งเป็นทหารกองเกินที่มาจากการตรวจเลือก จำนวน 32,709 นาย

และจากการรับสมัครฯ ด้วยระบบออนไลน์ จำนวน 3,207 นาย, กองทัพเรือ จำนวน 3,701 นายและกองทัพอากาศ จำนวน 4,579 นาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 45,128 นาย

ขั้นตอนการรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการในแต่ละพื้นที่นั้น จะเริ่มตั้งแต่ทหารกองเกินรายงานตัว ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยจังหวัด มณฑลทหารบก และหน่วยรับตัวทหาร จะจัดยานพาหนะไปรับกำลังพลในแต่ละสถานที่ตามลำดับ

โดยในทุกขั้นตอนและทุกสถานที่ของการรับ-ส่งตัวนั้น สัสดีอำเภอ สัสดีจังหวัด หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของกองทัพบก ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทำการคัดกรองทหารกองเกินก่อนทำการเคลื่อนย้าย

รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 และกองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบก กำหนดอย่างเคร่งครัด

COMMENT