Browse By

ประวัติพันโทภาคย์ โลหารชุน : Lt Colonel Dr Phak Lohanchun Profile

ประวัติพันโทภาคย์ โลหารชุน หมอภาคย์ถ้ำหลวง : Lt Colonel Dr Phak Lohanchun Profile & Biography

โรงเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้าได้หล่อหลอมนักเรียนแพทย์ทหารภาคย์ โลหารชุน โดยผ่านระบบการฝึกแบบทหารเอาวินัยมาจับใส่ มีขั้นตอนการรับน้อง มีระบบอาวุโส มีระบบเกียรติศักดิ์ซึ่งสามระบบเป็นสิ่งที่จะต้องมีในรั้วโรงเรียนทหารทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเตรียมทหาร หรือโรงเรียนนายร้อยสี่เหล่าก็ดี

การเรียนในชั้นปีที่ 1 หรือชั้นเตรียมแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้าจะได้รับการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป การเรียนในชั้นปีที่ 2 และ 3 จะเรียนในวิชา Pre. Clinic วิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น กายวิภาคศาสตร์, สรีระวิทยา, ชีวเคมี, ปรสิตวิทยา เป็นต้น สุดท้ายในชั้นปีที่ 4, 5 และ 6 จะเรียนระดับวิชาคลินิคโดยจะใช้โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าเป็นสถานที่ในการเรียน

ประวัติหมอภาคย์ ฮีโร่ดำน้ำพาหมูป่าออกจากถ้ำ : Heroic Phak – Transformation From 1 To 40 Years Old

การฝึกในห้วงปลายปีการศึกษาของทุกชั้นปี ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 จะถูกส่งไปฝึกวิชาทหารที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งจะถูกฝึกปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและฝึกระเบียบวินัยทางทหารเป็นหลัก มีกิจกรรมทางทหารให้ฝึก เช่น การเดินแถว, การจัดแถว, การปฏิบัติทางยุทธวิธี, การยิงปืน เป็นต้น

การฝึกที่เป็นไฮไลน์ในชั้นปีที่ 3 จะเป็นการฝึกในหลักสูตรส่งทางอากาศ หรือฝึกกระโดดร่มทางทหาร โดยจะมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะ มีร่างกายที่แข็งแรง เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนแพทย์ทหารเข้าไปฝึกโดดร่มทางทหาร

เมื่อหมอภาคย์ฝึกกระโดดร่มร่วมนายร้อย จปร. Airborne 229 Training, 1999 Then And Now(2018)

ในชั้นปีที่ 4 ถึงชั้นปีที่ 6 เป็นนักเรียนที่อาวุโสแล้ว การเรียนและการฝึกจะเป็นการปฏิบัติงานจริงในสถานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนแพทย์ทหารจะได้ใช้ความรู้ด้านวิชาการที่เรียนมาใช้กับเคสกรณีต่างๆ ในการตรวจและรักษาคนไข้เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การรักษาและเตรียมความพร้อมสำหรับที่จะจบการศึกษาในชั้นปีที่ 6

หมอภาคย์ หมอที่กำเนิดจากนักรบพิเศษตั้งแต่ ร.ต. ถึง พ.ต. ประวัติก่อนเข้าเรียนเสธ. ได้ปรับย้ายไปอยู่ที่กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ ลพบุรี ในตำแหน่งนายแพทย์กองพลฯ จนกระทั่งเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 91 จบโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้เลือกที่ลงในโรงพยาบาลค่ายในจังหวัดนครราชสีมา

หมอภาคย์ ได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ คอยอำนวยการประสานงานในส่วนงานต่างๆ ตามสายงานและตามลักษณะงาน จนกระทั่งผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งให้ พันโทภาคย์ โลหารชุน ไปเป็นผู้พัน ได้ครองตำแหน่งผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 3 ตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติพันโทภาคย์ โลหารชุน

หมอภาคย์ คือฮีโร่ที่ชนะหัวใจคนไทยทั้งประเทศ และคุณหมอคือทหารเสือผู้พิทักษ์หัวใจสีม่วง

Royal Thai Army medic Lt Colonel Dr Phak Lohanchun : Executive Profile & Biography

Education:
– Triam Udom Suksa School, 1995
– Phramongkutklao College of Medicine, 2001
– Command and General Staff College(CGSC 91), 2011

Position: Army’s 3rd Medical Battalion Commander, 2014

Experience:
– Army Medical Specialists, 5th Special Forces Regiment, 2002
– Iraq War, 2004
– Santisuk Special Task Force in southern Thailand, 2006
– Army Medical Specialists, 1st Special Forces Division, 2012
– Staff Officer, 2013
– Center of Military Medicine in southern Thailand, 2014
– Army’s 3rd Medical Battalion Commander, 2014
– Thai Cave Rescue Mission, 2018

เมื่อหมอภาคย์ มาฝึกทหารเสือราชินี เครื่องหมายทหารเสือหัวใจสีม่วง ทบ. – The Queen’s Tigers Course

List of courses training:
Basic Airborne Course, 1999
Ranger, 2005
Thai Navy Seal, 2007
Recon, 2008
Commando & PJ, 2010
Queen’s Guard, 2017

COMMENT