Browse By

การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส BT(Balance Torch) ปี 2019

การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส BT(Balance Torch) ปี 2019 ในปีนี้หน่วยที่เข้ารับการฝึกจัดกำลังพลมาจาก รพศ.2 ฝ่ายไทย สำหรับฝ่ายสหรัฐเป็นการ combine ทีมโดยเน้นหน่วย Special Forces(Green Beret) จัดจากกำลังพลที่ปฏิบัติงานในภาคพื้นแปซิฟิค แถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แถวบ้านเรา บางคนมาไกลจากฐานทัพโอกินาวา ที่ญี่ปุ่นก็มี

การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch

การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch 19-2 ปี 2019

ส่วนแยกการฝึกรหัส Balance Torch 19-2 ไทย-สหรัฐ ทำการฝึกยิงปืนในสนาม 1000 นิ้ว ที่กรมรบพิเศษที่ 3 รอ. เอราวัณ ในทีมฝึกครั้งนี้จัดกำลังพลจาก รพศ.2 โดย รพศ.2/2 จัดเป็นชุดปฏิบัติการรบพิเศษแบบมาตรฐาน มีกำลังพล 12 นาย ประมาณ 3 ชป.รพศ.

การฝึกรหัส Balance Torch 19-2 ไทย-สหรัฐ

การฝึกรหัส Balance Torch 19-2 ไทย-สหรัฐ 2019

การฝึกรหัส Balance Torch

สนามยิงปืน 1000 นิ้ว กรมรบพิเศษที่ 3 รอ. เอราวัณ

สำหรับกำลังของ Us มาจากฐานทัพเรือโอกินาวา ซึ่งเป็นกำลังของสหรัฐที่มาประจำการในภูมิภาคแปชิฟิก แถวๆเอเซียบ้านเรา

การฝึกรหัส Balance Torch ไทย-สหรัฐ

การฝึกรหัส Balance Torch ไทย-สหรัฐ ฝึกยิงปืนในสนามทราบระยะ

Balance Torch 19-2 ไทย-สหรัฐ

Balance Torch 19-2 ไทย-สหรัฐ

การฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี สนามยิงปืนทางยุทธวิธี ศูนย์สงครามพิเศษ

ฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี

ฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี

ฝึกการใช้อาวุธและแก้ไขเหตุติดขัด

ฝึกการใช้อาวุธและแก้ไขเหตุติดขัด

ติดเป้าก่อนยิงปืนด้วยกระสุนจริง

ติดเป้าก่อนยิงปืนด้วยกระสุนจริง

ยิงปืนทางยุทธวิธี สนามยิงปืนทางยุทธวิธี

สถานที่ฝึกสนามยิงปืนทางยุทธวิธี ศูนย์สงครามพิเศษ ลพบุรี

ฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี สนามฝึกลพบุรี

ฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี สนามฝึกลพบุรี

ส่วนแยกทีมฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch ฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี การใช้อาวุธและแก้ไขเหตุติดขัด โดยใช้สถานที่ฝึกสนามยิงปืนทางยุทธวิธี ศูนย์สงครามพิเศษ ลพบุรี

การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ BT เฟสที่ลพบุรี

การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ BT เฟสที่ลพบุรี

ทีมฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch ฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี

ทีมฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch ฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี

จบการฝึกที่ลพบุรี ระยะเวลาการฝึกประมาณ 1 สัปดาห์ เฟสต่อไปที่จังหวัดเชียงใหม่ ลุย ลุย

ปิดเฟสการฝึก BT ที่ลพบุรี

ปิดเฟสการฝึก BT ที่ลพบุรี

ทีมทหาร Green Beret ฝึกร่วม Balance Torch จากสหรัฐ Us เตรียมแพ็คของสำหรับการเดินทาง หลังจากจบการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส BT(เฟสที่ลพบุรี) ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พื้นที่จังหวัดลพบุรี

ทีม Us เตรียมแพ็คของสำหรับการเดินทาง

ทีม Us เตรียมแพ็คของสำหรับการเดินทาง

สำหรับสัมภาระ ทั้งคนทั้งของจะถูกลำเลียงโดยรถขนาดใหญ่ไปสู่ที่หมาย ค่ายขุนเณร กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่

สัมภาระของเตรียมลำเลียง

สัมภาระของเตรียมลำเลียง

เพื่อเข้ารับการฝึกร่วม รหัส Cobra Gold ต่อไป ตามแผนการฝึกร่วม Tha-Us ยาวไปตลอดเดือนหน้า ตั้งแต่เริ่มคือ BT > CG > Hanuman Guardian ซึ่งการฝึกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ฝึกร่วมผสมไทย-สหรัฐ รหัส หนุมานการ์เดียน ปี 2019 – Hanuman Guardian

เริ่มแล้วการฝึกที่เชียงใหม่ เฟสการฝึกร่วมไทย-สหรัฐฯ รหัส Balance Torch ในปี 2019 เป็นการฝึกร่วมระหว่างหน่วยรบพิเศษไทย(นสศ. โดยรพศ.2 และรพศ.5) สหรัฐฯ จากกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิค(Special Forces) โอกินาวา

การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch พื้นที่เชียงใหม่

การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch พื้นที่เชียงใหม่

เคลื่อนย้ายกำลังมาฝึกกับกรมรบพิเศษที่ 5(Khun Nen Camp)

เคลื่อนย้ายกำลังมาฝึกกับกรมรบพิเศษที่ 5(Khun Nen Camp)

หลังจากจบการฝึกกับกรมรบพิเศษที่ 2(King Narai Camp) จังหวัดลพบุรีแล้ว ก็เคลื่อนย้ายกำลังไปฝึกกับกรมรบพิเศษที่ 5(Khun Nen Camp) จังหวัดเชียงใหม่

ฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch ค่ายขุนเณร เชียงใหม่

ฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch ค่ายขุนเณร เชียงใหม่

เริ่มแล้วการฝึกที่เชียงใหม่ เฟสการฝึกร่วมไทย-สหรัฐฯ รหัส BT

เริ่มแล้วการฝึกที่เชียงใหม่ เฟสการฝึกร่วมไทย-สหรัฐฯ รหัส BT

สำหรับการฝึกจะเน้นการปฏิบัติทางด้านยุทธวิธี เช่น การใช้อาวุธประเภทต่างๆ อาวุธประจำกาย(M16A4) ปืนซุ่มยิง(SIG), การปฏิบัติการพิเศษ ลาดตระเวน เข้าตี ซุ่มโจมตี และการฝึกภาคสนาม เป็นต้น จบเฟสนี้ต่อด้วย CG19 แล้วพบกัน

การฝึกการใช้อาวุธประเภทต่างๆ อาวุธประจำกาย(M16A4) ปืนซุ่มยิง(SIG), การปฏิบัติการพิเศษ

การฝึกการใช้อาวุธประเภทต่างๆ อาวุธประจำกาย(M16A4) ปืนซุ่มยิง(SIG), การปฏิบัติการพิเศษ

การฝึกจะเน้นการปฏิบัติทางด้านยุทธวิธีและการฝึกภาคสนาม

การฝึกจะเน้นการปฏิบัติทางด้านยุทธวิธีและการฝึกภาคสนามสงครามนอกแบบ

จบแล้ว การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch ….คุณได้ไปต่อ รหัส Cobra Gold

จบแล้ว การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch

จบแล้ว การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch หลังจากฝึกภาคสนาม ไปต่อ CG 19

การฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch

จบเฟสนี้ต่อด้วย CG19 แล้วพบกัน กอ.ฝึกร่วม (white cell) CG19

….ทีม Us จาก กกล.ภาคพื้นแปซิฟิค(Special Forces) เริ่มฝึกที่จ.ลพบุรี จบการฝึกเฟส BT ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ทีม Us จาก กกล.ภาคพื้นแปซิฟิค(Special Forces) เริ่มฝึกที่ลพบุรี จบเฟสที่เชียงใหม่

ทีม Us จาก กกล.ภาคพื้นแปซิฟิค(Special Forces) เริ่มฝึกที่ลพบุรี จบเฟสที่เชียงใหม่

โดยทีมนี้จะไปต่อเฟส CG19 แทรกซึมกระโดดร่มลง Drop Zone…. ที่ไหน? เดี๋ยวมาต่อโพสหน้า ขอลาไปก่อน เจอกันปีหน้า BYE!

การฝึกกระโดดร่มร่วมมิตรภาพ(Friendship Jump)

การฝึกกระโดดร่มร่วมมิตรภาพ(Friendship Jump) Cobra Gold 19

ส่งท้ายด้วยการโดดร่ม Strategic Air Drop : SAD – MT1S-1B/Cobra gold 2014 สำหรับ Cobra gold 2019 ติดตามต่อโพสหน้านะครับ

กระโดดร่มยุทธศาสตร์ สนาม บน.2 – Strategic Air Drop : SAD

Strategic Air Drop : SAD – Cobra Gold 2014 เครื่องบินมาจาก รัฐอลาสก้า วันนั้นอากาศร้อนมาก ฝรั่งโดดมาเจออากาศบ้านเรา …เงิบเลย

COMMENT