Browse By

ฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐ Cobra Gold 20 การเคลื่อนย้ายคนของ

เรือ USS America กองทัพเรือสหรัฐฯ เดินทางมาฝึก Cobra Gold 20 บรรทุกคนของ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เดินทางเคลื่อนย้ายมาเทียบท่าที่ประเทศไทย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 22 ก.พ.63

หลังจากคนของมาถึงแล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอนย่อยเฟสการเคลื่ยนย้ายกำลัง และยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่การฝึก Cobra Gold 20 รับผิดชอบโดยผู้จัดการฝึกกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา

สำหรับสถานที่จุดส่งลงคน(ผู้เข้ารับการฝึกฝ่ายสหรัฐ) จะเดินทางมาทั้งทางเครื่องบินและทางเรือ สำหรับของ(อาวุธยุทโธปกรณ์การฝึก) จะมาทางเรือและเครื่องบินบางส่วน

…เมื่อมาถึงแล้วจะมีการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ คนของในการฝึก Cobra Gold 20 ปี Heavy year ปีนี้ ซึ่งคนเพิ่มขึ้น 100% เฉพาะในส่วนการฝึกปัญหาที่บังคับการ(CPX)

การฝึกปัญหาที่บังคับการ(CPX) ประมาณการจากกำลังพลผู้เข้ารับการฝึก(ฝ่ายสหรัฐและฝ่ายไทย) จาก 300 นาย เป็น 600 นาย ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่าตัว

..สำหรับของ ไม่ว่าจะเป็นอาวุธ อากาศยาน ยานพาหนะ จะขนส่งลำเลียงมาทางน้ำเข้าเทียบท่าเรือจุกเสม็ดและท่าเรือแหลมฉบัง บางส่วนก็มาทางเครื่องบินลำเลียงส่งลง ณ สนามบินอู่ตะเภา

เครื่องบิน C-130

ในการวางแผนการเคลื่อนย้าย เฟสการเคลื่ยนย้ายคนของเข้าพื้นที่การฝึก Cobra Gold 20 พื้นที่สนามฝึกภาคสนาม(FTX)

สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 อ.บ้านด่านลานหอย

สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3 อ.บ้านด่านลานหอย

การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.3, การฝึกโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 15 หาดยาว และการฝึกภาคสนามเพิ่มเติม ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี ได้มีการเคลื่อนย้ายลำเลียงคนของมาตั้งแต่ห้วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

สนามฝึก บ.จันทเขลม พื้นที่ส่วนหลัง

สนามฝึก บ.จันทเขลม พื้นที่ส่วนหลัง

COMMENT