Browse By

กองทัพอากาศสหรัฐฯ มีแผนพัฒนากองกำลังทางอากาศ

U.S. Air Force Plans a Massive Expansion

U.S. Air Force Plans a Massive Expansion to Take on Russia & China

กองทัพอากาศสหรัฐฯ มีแผนพัฒนากองกำลังทางอากาศให้เหนือกว่าจีนและรัสเซีย นาง Heather Wilson รมว.ทอ.ของสหรัฐฯ (ประธานาธิบดีเป็น ผบ.ทอ.โดยตำแหน่ง และเสนาธิการ ทอ.เป็น ผบ.ทอ.ในฝ่ายทหาร) ได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า ทอ.สหรัฐฯ ในปัจจุบันมีขนาด กำลังพล และยุโธปกรณ์น้อยไปเมื่อเทียบกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากจีนและรัสเซีย

ดังนั้น จึงมีความต้องการที่จะเพิ่มจำนวนกองกำลังฝ่ายปฏิบัติการให้ได้อีก 1 ใน 4 ของกองกำลังเดิมภายใน 10 ปีข้างหน้า เพื่อให้มีขีดความสามารถเหนือกว่ากองกำลังทางอากาศของจีนและรัสเซียที่เพิ่มขึ้น โดยต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 คน ต้องการฝูงบินเพิ่มขึ้นเป็น 386 ฝูงบิน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากเดิม 312 ฝูงบินในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามรายงานระบุว่า การคาดหมายในการเพิ่มขีดความสามารถของ ทอ.สหรัฐฯ นี้ จะทำให้มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับลำดับความสำคัญในด้านค่าใช้จ่ายทางทหาร รวมทั้งการต่อสู้ที่เข้มข้นภายใน กห.สหรัฐฯ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ผลักดันให้ตนมีงบประมาณเพิ่มขึ้น : Reuters, 17 ก.ย.61

COMMENT