Browse By

ของหลวงแจกฟรี ผลัด1/64 มีอะไรบ้าง มาดูกัน

ของหลวงแจกฟรี ผลัด1/64 มีอะไรบ้าง มาดูกัน แนวทางการแจกจ่าย สิ่งอุปกรณ์ให้กับพลทหารกองประจำการ ผลัด พ.ค. 64

ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณามอบนโยบาย ให้กรมพลาธิการทหารบก ปรับปรุงสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ให้มีความเหมาะสม ตรงตามความต้องการของหน่วยใช้, สอดคล้องกับงบประมาณ และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีรายการที่สำคัญ ดังนี้.-

  1. รายการ เสื้อยืดคอรูปตัววี

ปรับคุณสมบัติที่เกินความจำเป็นออก เช่น คุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย และปรับลดราคาลง สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือจะนำไปเพิ่มจำนวนการจัดหาขึ้น

  1. รายการ ผ้าขาวม้า

ปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะใหม่ โดยอ้างอิง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ที่กำหนดโดย สมอ. และโอนให้ กองทัพภาค หรือตำบลส่งกำลัง เป็นหน่วยดำเนินการ

  1. รายการ กางเกงชั้นใน

งดการจัดหา โดยนำงบประมาณดังกล่าว ไปจัดหา สิ่งอุปกรณ์ ที่จำเป็น ในรายการอื่น

  1. รายการ กางเกงลำลองอเนกประสงค์

คงใช้รูปแบบตาม คฉ. ที่ปรับปรุงใหม่ แต่ปรับอัตราการแจกจ่าย โดยแจกจ่ายพลทหารปี 1 จำนวน 2 ตัว เท่าเดิม , พลทหารปี 2 ปรับลดจาก 2 ตัว เหลือ 1 ตัว

  1. รายการ หมวกแก๊ปทรงอ่อน ฯ และ หมวกทรงอ่อน

ทหารทั่วไป (เว้น หน่วยตามหลักนิยม) : แจกจ่ายหมวกแก๊ปทรงอ่อน ฯ (สีพราง) จำนวน 2 ใบ

ทหารสังกัดหน่วยตามหลักนิยม : แจกจ่ายหมวกแก๊ปทรงอ่อน ฯ (สีพราง) จำนวน 1 ใบ และ หมวกทรงอ่อน (สีเลือดหมู/สีดำ) จำนวน 1 ใบ

  1. รายการ ผ้าเขียวปูรองนอน และปลอกหมอน

เปลี่ยนสีผ้า จากเดิม สีขาว เป็น สีกากีแกมเขียว เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลทำความสะอาด

COMMENT