Browse By

วันรายงานตัวทหารใหม่ ทำอะไรบ้าง

หน่วยฝึกทหารใหม่ จัดสถานที่พักคอยพร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ โดยกำหนดสถานที่ให้เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก และกำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามคำแนะนำของ สธ. อย่างเคร่งครัด

เช่น การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย, การบริการแอลกอฮอล์เจล, การจัดที่นั่งในลักษณะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล, การจัดเครื่องดื่มในลักษณะใช้แล้วทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกัน เป็นต้น

นำครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ร่วมสังเกตการณ์กรรมวิธีการรับทหารใหม่ และเยี่ยมชมอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ เช่น โรงนอน โรงเลี้ยง และห้องน้ำ เป็นต้น โดยกำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามคำแนะนำของ สธ. อย่างเคร่งครัด เช่น การหลีกเลี่ยงการยืนในลักษณะเป็นกลุ่มจำนวนมาก ในระหว่างการสังเกตการณ์/การเยี่ยมชม เป็นต้น

ชี้แจงระบบการฝึกทหารใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6 สัปดาห์, สิทธิทหารกองประจำการ, การศึกษาต่อระหว่างอยู่ในกองประจำการและการฝึกอาชีพก่อนปลดประจำการ รวมทั้งโอกาสความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

เชิญชวนครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่หลังจบการฝึกทหารใหม่ฯ 6 สัปดาห์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับทหารใหม่, รับทราบพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงของทหารใหม่, ชมการแสดงความสามารถของทหารใหม่ และรับตัวทหารใหม่กลับพักบ้านหลังจบการฝึกฯ

ให้หน่วยฝึกทหารใหม่ จัดยานพาหนะไปส่งครอบครัว/ญาติทหารใหม่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่ หรือปมคมนาคมสำคัญ หลังจบกิจกรรมฯ

โดยกำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามคำแนะนำของ สธ.
อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย, การบริการแอลกอฮอล์เจล เป็นต้น

บริหารจัดการพื้นที่การจัดกิจกรรมฯ ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย โดยเฉพาะ มทบ. ที่มีการคัดกรองทหารกองประจำการ เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจพิเศษ ทั้งนี้ ต้องกำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามคำแนะนำของ สธ. อย่างเคร่งครัด

COMMENT