Browse By

กระโดดร่มกระตุกเองหรือเหินเวหากองทัพบกไทย

ประวัติความเป็นมาของการกระโดดร่มกระตุกเองหรือเหินเวหา แห่งกองทัพบกไทยสมัยแรกเริ่ม

บันทึกเกี่ยวกับการเริ่มโดดร่มดิ่งพสุธานั้น พันโทเสรี บุญชูวิทย์ ซึ่งเป็นผู้บันทึกทุกอย่างไว้อย่างถูกต้อง ให้สังเกตลายเซ็นต์ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง นอกจากพันโทเสรีฯ จะเป็นคนลงนามลายเซ็นต์ไว้แล้ว ยังมีครูคนสำคัญอีกท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นครูของการโดดร่มกระตุกเองลงนามรับรองไว้ร่วมด้วย คือครูยงยุทธ ขจรวิทย์ (ลายเซ็นต์บน)

ลายเซ็นต์ครูเสรีกับยงยุทธ

ลายเซ็นต์ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พันโทเสรีฯ กับครูร่มยงยุทธฯ

ครูร่มยงยุทธ ขจรวิทย์กับพันโทเสรีเป็นเพื่อนกัน ครูยงยุทธเป็นครูดิ่งพสุธาที่เป็นคนไทยคนแรกซึ่งกองทัพบกหรือพลร่มไทย ไม่ว่าใครๆ ก็ต้องเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ต่อๆกันมาของ ครูยงยุทธ ขจรวิทย์ ทั้งสิ้น(เฉพาะทหารนะครับ)

พันโทเสรีฯ กับครูยงยุทธ

พันโทเสรีฯ กับครูยงยุทธเป็นเพื่อนกัน พลร่มรุ่น 4

….แต่ก็มีตำรวจพลร่มบางส่วนก็เป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ครูยงยุทธฯ เช่นกัน คือตำรวจพลร่มส่วนหนึ่งที่ได้ทำงานที่กองพันพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา ซึ่งได้ไปฝึกกับทหารพลร่มที่นั่น มีหลายคนเหมือนกัน ได้แก่ ครูถวิล วุฒิวงศ์ชัย และอีกสองคนจำชื่อไม่ได้ซึ่งมาจากทหารพลร่มลพบุรี เป็นครูสอนครับ

ฝึกกระโดดร่มกระตุกเองหรือเหินเวหา

การฝึกกระโดดร่มกระตุกเองหรือโดดร่มเหินเวหาในกองทัพบกไทยสมัยนั้น

สำหรับเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ของบันทึกนี้ ก็เพียงเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานให้ผู้เกี่ยวข้อง และรุ่นหลังๆ รุ่นลูก รุ่นหลาน รุ่นเหลน ฯลฯ ได้ทราบประวัติความเป็นมาของการกระโดดร่มเหินเวหาในกองทัพบก จากความเป็นจริงที่ถูกต้องโดยแน่ชัดเท่านั้น ส่วนท่านใดจะนำไปประกอบบทความ สารคดี วิทยานิพนธ์หรือการอื่นใดก็สุดแท้แต่ การกระโดดร่มกระตุกเองหรือเหินเวหาในส่วนที่มีขึ้นในกองทัพบกไทยสมัยแรกเริ่มนั้น ก็ควรจะได้ยึดถือหรือคำนึงถึงความเป็นมาโดยแท้จริง ดังกล่าวไว้ในบันทึกนี้

เพลงมาร์ชทหารพลร่ม : Thai Army Airborne Cadence

COMMENT