Browse By

Tag Archives: ศูนย์สงครามพิเศษ

วันรบพิเศษ ครบรอบก่อตั้งศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ปี พ.ศ. 2509 กองทัพบกได้จัดตั้ง “ศูนย์สงครามพิเศษ” ขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 319/09 ลง 24 ก.พ. 09 โดยโอนกองรบพิเศษ(พลร่ม) กองพันส่งอากาศที่ 1 และกองร้อยพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ

ศูนย์สงครามพิเศษ

54 ปี ศูนย์สงครามพิเศษ วันครบรอบก่อตั้ง ศสพ. นสศ.

25 มกราคม วันครบรอบ 54 ปี ศูนย์สงครามพิเศษ – 54th Anniversary of Special Warfare Center Headquarter. เมื่อ 25 มกราคม 2495 อันเป็นวันกองทัพบก หน่วยทหารพลร่มจากกรมจเรทหารราบจำนวนหนึ่ง ได้มีโอกาสกระโดดร่มให้ประชาชนต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 

ชุดขุนศึกช่วยนักบินโดนล้อม

ยุทธการเขาค้อ สมรภูมิรบทหารพลร่มตำนานชุดขุนศึก

ยุทธการที่ทำให้ ฉก.ศสพ. มีชื่อเสียงคือ ยุทธการแผน 2 นา พื้นที่บริเวณบ้านนางั่ว เขาค้อ และบ้านหนองแม่นา ยุทธการนี้ของ ร้อย.ลว. ผบ.ชุดรบพิเศษ