Browse By

โดดร่ม Airborne 309 : Parachute Static Line Training

Airborne 309, Military Paratroopers, Design And Production Team.

โดดร่ม Airborne 309 – Military design, Parachute Static Line Training. หลักสูตรกระโดดร่มกลม แบบ Static line รุ่นที่ 309 การฝึกประจำปีในช่วงฤดูร้อน ก่อนจะปิดภาคเรียน ในห้วงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นการฝึกโดดร่มของนักเรียนทหาร รร.จปร. ชั้นปีที่ 4 การฝึกใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนกว่าๆ หลังจากที่จบการศึกษาและได้ประดับปีกร่มดิ้นสีทองไปแล้ว นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ก็จะจบการฝึกภาคสนามในปีการศึกษานี้ ซึ่งการฝึกโดดร่มเป็นการฝึกหลักสูตรสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยก่อนที่จะมาฝึกโดดร่ม นนร. ได้ไปฝึกที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จากนั้นมาที่กรมทหารราบที่ 31 รอ. ฝึกในเรื่องการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ สุดท้ายก็มาจบที่หลักสูตรส่งทางอากาศกระโดดร่ม

ฝึกกระโดดร่ม 6 สถานี – Thai Army Airborne School, Ground week – Tower week

Airborne 309, Jump Week – กระโดดร่มภาคอากาศ สัปดาห์ที่ 4

โดดร่ม 6 สถานี

Airborne 309, Ground Week – กระโดดร่มภาคพื้นดิน สัปดาห์ที่ 3

COMMENT