Browse By

Join Airborne Jump

กระโดดร่มร่วม 4 ชาติ

การกระโดดร่มร่วม 4 ชาติ โดยมีผู้แทนกลุ่มประเทศอาเซียน ในฐานะมิตรประเทศ ทั้งจากกัมพูชา และ เวียดนาม เข้าร่วมกระโดดร่มร่วมและสังเกตการณ์การฝึกร่วม Flash Thunder 2018

COMMENT