Browse By

เมื่อหน่วยฝึกจัดวันเยี่ยมญาติ ทหารใหม่

เมื่อหน่วยฝึกจัดวันเยี่ยมญาติ ทหารใหม่ วันเยี่ยมญาติ เปิดบ้านทหารใหม่ Open House การจัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับทหารใหม่ที่ผ่านการฝึก เสริมสร้างสายใยกับครอบครัวทหารใหม่

โดยจัดให้มีการพบปะ การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้กับครอบครัวทหารใหม่ การแสดงกิจกรรมทางทหารของทหารใหม่ เยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ของหน่วย และความเป็นอยู่ของทหารใหม่

เพื่อสร้างความยินดีและปลาบปลื้มใจให้กับครอบครัวทหารใหม่เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งได้มอบพืชผลทางการการเกษตร จากโครงการทหารพันธุ์ดีฯของหน่วยให้กับ ผู้ปกครองน้องทหารใหม่อีกด้วย

ซึ่งผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ มีความภาคภูมิใจในการที่บุตรหลานได้รับใช้ชาติ และขอบคุณกองทัพบกที่ให้การดูแลและใส่ใจกับน้องทหารใหม่เป็นอย่างดีตลอดห้วงการฝึก

COMMENT