Browse By

ทหารใหม่รับส่งขึ้นรถบัสถึงหน่วยฝึก อย่างไร?

ทหารใหม่รับส่งขึ้นรถบัสถึงหน่วยฝึก อย่างไร? ขั้นตอนการรับ-ส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ และแนวทางการดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการรายงานตัวของทหารกองเกิน การเคลื่อนย้ายกำลังพล การปฏิบัติในการรับตัวเข้าหน่วย และการจัดสถานที่กักตัว 14 วัน

ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายกำลังพลทหารใหม่นั้น ในระยะทางใกล้ ๆ จะใช้รถของหน่วยทหารเป็นหลัก สำหรับการเคลื่อนย้ายที่มีระยะทางไกล เช่น การส่งทหารฯ ข้ามเขตพื้นที่มณฑลทหารบกหรือกองทัพภาค จะเป็นการจ้างเหมารถโดยสารที่มีสภาพดี ทั้งนี้ ในแต่ละคันจะกำหนดให้บรรทุกทหารฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมรถในแต่ละคันจะต้องจัดทำผังที่นั่งของแต่ละบุคคล ห้ามทำการสับเปลี่ยนที่นั่งโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งให้บันทึกข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ โดยแต่ละบุคคลจะต้องทราบว่า ผู้ที่นั่งรอบตนเองทุกทิศทางเป็นใครบ้าง

แผนผังการนั่งรถบัสของทหารใหม่ เพื่อในกรณีที่หากทราบในภายหลังว่า มีผู้ติดเชื้อฯ บนรถคันดังกล่าว ก็จะสามารถแจ้งให้ผู้ที่อยู่โดยรอบทราบในทันที

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถจากต้นทางต้องส่งต่อข้อมูลกันเป็นทอด ๆ จนถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตัวทหารใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลมากพอสำหรับกรณีต้องสืบสวนโรคย้อนหลังได้

การเคลื่อนย้ายกำลังพลในแต่ละขบวน จะใช้รูปขบวนทยอย เพื่อลดความคับคั่งในการเดินทาง และให้งดการแวะพัก หากจะแวะพักเฉพาะในกรณีจำเป็น เพียงเพื่อการเข้าห้องน้ำ การผ่อนคลายอิริยาบถ และการเปลี่ยนตัวพลขับรถเท่านั้น โดยจะใช้เวลาขณะพักให้น้อยที่สุด

สำหรับการส่งทหารฯ ในพื้นที่ จะเป็นไปตามที่กำหนดในหมายนัดเข้ารับราชการ สำหรับการส่งตัวเข้าหน่วยข้ามเขตพื้นที่กองทัพภาค

ให้เคลื่อนย้ายในเวลากลางคืน ถึงที่หมายในเวลา 0600 ของวันถัดไป ทั้งนี้ ได้กำหนดให้แต่ละมณฑลทหารบกที่รับ-ส่งทหารประสานการปฏิบัติกันโดยตรง

COMMENT