Browse By

โรงเรียนพลร่มสิงคโปร์ – Singapore airborne school

Singapore airborne school – โรงเรียนพลร่มสิงคโปร์

โรงเรียนฝึกทหารพลร่มสิงคโปร์ The SAF’s Airborne-Trooper Training Facility (ATF)
ATF สถานที่ฝึกกระโดดร่มของทหารพลร่มสิงคโปร์(Singapore airborne) มีที่ตั้งอยู่ในค่าย Hendon ตั้งแต่ปี 1990 เป็นสถานที่หลักในการสร้างและการฝึกอบรมนักเรียนพลร่มของสิงคโปร์ SAF
ATF มีอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการฝึกกระโดดร่มที่ทันสมัย โดยมีอาคารสถานที่ฝึกจำนวน 3 อาคารหลัก ได้แก่

1.Landing Trainer System (LTS) อาคารฝึกภาคพื้นดิน

2.Rotational Trainer System (RTS) อาคารฝึกภาคอากาศ

3. Airborne Trainer System (ATS) อาคารฝึกระบบกระโดดร่มเสมือนจริง
สำหรับในวิดีโอจะเป็นการฝึกภาคอากาศในอาคารระบบ RTS โดยจะจำลองเหมือนนักโดดร่มกระโดดร่มออกมาจากเครื่องบิน จากนั้นนักโดดร่มก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้ฝึกไปในภาคพื้นดินตามลำดับ

โรงเรียนฝึกทหารพลร่มสิงคโปร์ The SAF's Airborne-Trooper Training Facility

โรงเรียนฝึกทหารพลร่มสิงคโปร์ The SAF’s Airborne-Trooper Training Facility

COMMENT