Browse By

ครูเต๋อ ครูร่มในหลักสูตรกระโดดร่มแทรกซึม : HBD to Cap.Vipas

21 ก.พ. แฮปปี้เบริดเดย์ ครูเต๋อ – 21 Feb, HBD to Cap.Vipas(Ther)

21 ก.พ. เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของครูเต๋อ ซึ่งเป็นครูร่มในหลักสูตรกระโดดร่มแทรกซึมเบื้องสูง Halo 35 ปี 57 …. ลูกศิษย์ฮาโล 35 ขอขอบคุณครูเต๋อที่ฝึกฝนให้พวกเรามีขีดความสามารถในการกระโดดร่ม

21 กุมภาพันธ์ วันเกิดครูเต๋อ – แฮปปี้เบริดเดย์ ครูเต๋อ
“สวัสดีศิษย์รัก HALO-35 ที่รักทุกคน”
เป็นข้อความที่ครูเต๋อ จะกล่าวทักทายลูกศิษย์ทุกครั้งในตอนเช้า
สวัสดีครับครู จากใจของลูกศิษย์ ขอให้ครูเต๋อมีสุขภาพ แข็งแรง และมีความสุขในวันเกิด

21 Feb, Happy Birthday to Cap.Vipas(Ther) who is a parachute-trainer at special warfare school, Lopburi Thailand.

กระโดดร่มฮาโล35 รำลึกวันครู – IN MEMORY OF HALO35

บรรยากาศบนเครื่อง ถ่ายโดยครูเต๋อ ครูถ่ายเอง

ครูเต๋อ ครูที่นักเรียนรักและเคารพ ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการกระโดดร่ม ขอบคุณครูที่ทำให้ผมมีวันนี้

ครูทหารพลร่ม

21 ก.พ. แฮปปี้เบริดเดย์ ครูเต๋อ – 21 Feb, HBD to Cap.Vipas(Ther)

COMMENT