Browse By

กัมพูชาเตรียมเคลื่อนย้ายหน่วยเลือกตั้งจากสถานการณ์อุทกภัย

น้ำจากเขื่อนเซเปี่ยน – เซน้ำน้อยในลาวที่ไหลทะลักท่วมบ้านเรือน ใน จ.สตรึงเตรง ทางตอนเหนือของกัมพูชา

น้ำจากเขื่อนเซเปี่ยน – เซน้ำน้อยในลาวที่ไหลทะลักท่วมบ้านเรือน ใน จ.สตรึงเตรง ทางตอนเหนือของกัมพูชา

COMMENT