Browse By

Tag Archives: รบพิเศษ

วันรบพิเศษ ครบรอบก่อตั้งศูนย์สงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ปี พ.ศ. 2509 กองทัพบกได้จัดตั้ง “ศูนย์สงครามพิเศษ” ขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 319/09 ลง 24 ก.พ. 09 โดยโอนกองรบพิเศษ(พลร่ม) กองพันส่งอากาศที่ 1 และกองร้อยพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ

The Fourth Joint China-Thai "Special Operations" Military Exercise

ฝึกผสมทหารรบพิเศษ ไทย-จีน : Joint Exercise China-Thai, STRIKE 2013

ฝึกผสมทหารรบพิเศษ ไทย-จีน : Joint Exercise China-Thai, STRIKE 2013 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 การฝึกผสม “การปฏิบัติการพิเศษ” ไทย – จีน ครั้งที่ 4 มีหน่วยเข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย หน่วยรบเคลื่อนที่เร็ว(RDF) และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(SF Airborne)