Browse By

Tag Archives: การปฏิบัติการพิเศษ

Cobra Gold 2020

ฝึกปฏิบัติการพิเศษร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Cobra Gold 2020

ฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Cobra Gold 2020 เป็นการฝึกเพิ่มเติมอีกเฟสหนึ่ง SOF Ground ประกอบด้วย กำลังพลของหน่วยปฏิบัติการพิเศษทั้ง 3 ประเทศ

ตรวจภูมิประเทศ รพศ.4

เตรียมการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch

การฝึกต้องมีการเตรียมพร้อม เข้าสู่ห้วงการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch ชุดสำรวจส่วนล่วงหน้า ทหารอเมริกัน ส่วนแยกการฝึก จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่การฝึก ค่ายสฤษดิ์เสนา

การปฏิบัติการโดยตรงกองพันจู่โจม – Ranger Battalion Capabilities

การปฏิบัติการโดยตรงกองพันจู่โจม – Ranger Battalion Capabilities Demonstration การปฏิบัติการพิเศษสาธิตเข้าตีที่หมายของกองพันจู่โจม กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 รอ. ฝึกเพิ่มพูนขีดความสามารถ Direct Action(DA) ในเขตพื้นที่สนามโดดร่มท่าเดื่อ