Browse By

Tag Archives: บิ๊กแดงอภิรัชต์

พลเอกอภิรัชต์ และพลเอกประยุทธ์

พลเอกอภิรัชต์ VS พลเอกประยุทธ์ เปลี่ยนผ่านปี 2019

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. VS พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีต ผบ.ทบ. เปลี่ยนผ่านปี 2019 ปีหน้าฟ้าใหม่เข้าสู่ปี 2019 เปลี่ยนผ่านจากปี 2018 ตามกาลเวลาพาไป ผู้นำสูงสุดของประเทศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีต ผบ.ทบ. หรือนายกรัฐมนตรี ได้เกษียณอายุราชการมาเป็นเวลา 5 ปี