Browse By

Tag Archives: กระโดดร่มลพบุรี

กระโดดร่ม Skydive 2001

ครบรอบ 4 ปี กระโดดร่มมิตรภาพ : 4th Anniversary Skydive 2001

4th Anniversary Skydive 2001, May 2014 – ครบรอบ 4 ปี กระโดดร่มมิตรภาพ 4th Anniversary Skydive 2001, May 2014 – ครบรอบ 4 ปี กระโดดร่มมิตรภาพ บันทึกในความทรงจำ ครบรอบ 4 ปี ในการกระโดดร่มตามวาระของหน่วย กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2