Browse By

Tag Archives: กรมรบพิเศษ

วันสถาปนากรมรบพิเศษที่ 1 : 64th Anniversary of 1St SF. Reg.

64th Anniversary of 1St SF. Reg. – วันสถาปนากรมรบพิเศษที่ 1, 64 ปี 4 มิถุนายน 2561 วันสถาปนากรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์(ป่าหวาย) ครบรอบ ปีที่ 64 สืบเนื่องในวันที่ 4 มิถุนายน ของทุกปี หน่วยกรมรบพิเศษที่ 1 จะมีอายุครบรอบปีในการก่อตั้งหน่วย มีที่ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าหวาย ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี