Browse By

Tag Archives: ทหารพลร่ม

วันสถาปนากรมรบพิเศษที่ 1 : 64th Anniversary of 1St SF. Reg.

64th Anniversary of 1St SF. Reg. – วันสถาปนากรมรบพิเศษที่ 1, 64 ปี 4 มิถุนายน 2561 วันสถาปนากรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์(ป่าหวาย) ครบรอบ ปีที่ 64 สืบเนื่องในวันที่ 4 มิถุนายน ของทุกปี หน่วยกรมรบพิเศษที่ 1 จะมีอายุครบรอบปีในการก่อตั้งหน่วย มีที่ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าหวาย ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี

รูปในความทรงจำเมื่อ 8 ก.ย.60 ณ สโมสรค่ายวชิราลงกรณ์

ตำนานนักรบพิเศษ ที่ชนรุ่นหลังไม่มีวันลืม

ช่วงนี้เหล่านักรบพิเศษได้จบภารกิจชีวิตไปหลายราย ใครสะดวกและมีความสนิทชิดเชื้อกับใครก็ขอได้ไปร่วมกิจกรรมการกุศลตามห้วงเวลาที่เหมาะสม