Browse By

รัฐบาลลาวประกาศให้แขวงอัตตะปือเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินระดับชาติ

สปป.ลาว ออก ประกาศเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สปป.ลาว ออก ประกาศเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากอุบัติเหตุโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าเซเปี่ยน – เซน้อย

รัฐบาลลาวประกาศให้แขวงอัตตะปือเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินระดับชาติ
เมื่อ 24 ก.ค.61 ทางการลาวได้ประกาศให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำจากเขื่อนเซเปี่ยน – เซน้ำน้อย เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ทะลักท่วมบ้านเรือนและที่ทำกิน เป็นเขตประสบภัยพิบัติฉุกเฉินระดับชาติ และได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ร่วมกับกระทรวงป้องกันประเทศ แขวงอัตตะปือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูผู้ประสบภัย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและระดมทุนจากทั้งหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางและท้องถิ่น และภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานต่างประเทศในลาว โดยให้รวบรวมเงินทุนและสิ่งของที่ระดมมาได้ที่ สนง.คณะกรรมการป้องกันและควบคุมภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เพื่อส่งมอบต่อไป สำหรับส่วนท้องถิ่นให้ส่งมอบที่ สนง.ปกครองของแขวง  ทั้งนี้ รายงานของ นสพ.เวียงจันทน์ไทส์มฉบับ 25 ก.ค.61 ระบุว่ามี 8 หมู่บ้านในเมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 19 ราย สูญหายอีกจำนวนมาก และมีผู้ที่ต้องอพยพ 3,000 คน : นสพ.ประชาชนของลาวรายงาน

รัฐบาลลาวประกาศให้แขวงอัตตะปือเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินระดับชาติ

รัฐบาลลาวประกาศให้แขวงอัตตะปือเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินระดับชาติ

COMMENT