Browse By

จีนปฏิเสธที่จะให้เรือรบสหรัฐฯ เทียบท่าที่ฮ่องกง

China denies request for Hong Kong port call by American warship

China denies request for Hong Kong port call by American warship

จีนปฏิเสธที่จะให้เรือรบสหรัฐฯ เทียบท่าที่ฮ่องกง จีนปฏิเสธคำขอของสหรัฐฯ ที่จะให้เรือลำเลียงพลขึ้นบก USS Wasp เทียบท่าที่ฮ่องกง ซึ่งตามกำหนดการแล้วจะต้องเทียบท่าที่ฮ่องกงใน ต.ค.ของทุกปี เนื่องจากไม่พอใจสหรัฐฯ เกี่ยวกับการทำสงครามการค้ากับจีน และการที่สหรัฐฯ มีมาตรการคว่ำบาตรหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอาวุธของจีน กรณีที่มีการจัดซื้อ บ.ขับไล่และระบบป้องกันภัยทางอากาศจากรัสเซีย ซึ่งละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อรัสเซีย 

ทั้งนี้รายงานระบุว่าทางการจีนยังไม่แสดงท่าทีในเรื่องนี้ โดยโฆษก กต.จีน กล่าวว่า การอนุมัติให้เรือรบของสหรัฐฯ เทียบท่าที่ฮ่องกงนั้น จีนพิจารณาตามกรณี ตามหลักการเรื่องอธิปไตยและสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น มิได้อนุมัติตามคำขอทุกครั้งโดยอัตโนมัติ : สนข.Reuters, 26 ก.ย.61

COMMENT