Browse By

รัฐบาลกัมพูชาสั่งระงับการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์

ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นใน 29 ก.ค.61 รัฐบาลกัมพูชาได้สั่งระงับการให้บริการของผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต และการเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ของสื่อมวลชนอิสระหลายแห่ง

รัฐบาลกัมพูชาสั่งระงับการเผยแพร่ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ของสื่อมวลชนอิสระก่อนการเลือกตั้ง

เมื่อ 28 ก.ค.61 รัฐบาลกัมพูชาได้สั่งระงับการให้บริการของผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต และการเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ของสื่อมวลชนอิสระหลายแห่ง ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นใน 29 ก.ค.61 รวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ Radio Free Asia (RFA) สถานีวิทยุ VOA สถานีวิทยุ Voice of Democracy (VOD) และเว็บไซต์ข่าวภาคภาษาอังกฤษของสื่อมวลชนดังกล่าว

โดยโฆษกรัฐบาลกัมพูชาและบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตปฏิเสธที่จะตอบคำถามของผู้สื่อข่าวในเรื่องนี้ ในขณะที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนระบุว่า คำสั่งนี้เป็นการใช้อำนาจปิดกั้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ครั้งใหญ่ที่สุด ตั้งแต่กัมพูชาเริ่มใช้กฎหมายควบคุมอินเทอร์เน็ตเมื่อ พ.ค.61 สำหรับความเคลื่อนไหวของต่างประเทศต่อการเลือกตั้งกัมพูชาในครั้งนี้ ออสเตรเลียและสหรัฐฯ ประกาศจะไม่ส่ง จนท.ไปสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการให้การยอมรับกระบวนการเลือกตั้ง สำหรับห้วงเวลาการรณรงค์หาเสียงที่มีเวลา 20 วัน ได้สิ้นสุดลงเมื่อ 27 ก.ค.61 : สนข.Reuters รายงาน

COMMENT